Obchodní podmínky

Obecné informace

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává firma Michal Moravec vystupující pod názvem TradeCenter (dále jen „Poskytovatel“), IČ: 87197715, DIČ:CZ8606014010 sídlící v Ústí nad Orlicí, Dukelská 431, 562 01 jako poskytovatel služeb, které jsou popsány v odstavci 3.
 • Služby na serveru www.tradecenter.cz Poskytovatel nabízí v podobě reklamy a zviditelnění pro firmy ve  firemním katalogu, informačním portálu a možnosti bannerové reklamy za ceny stanovené v odstavci 4.
 • Uživatelem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, které Poskytovatel nabízí služby za podmínek sjednaných v těchto obchodních podmínkách (dále jen „Uživatel“).
 • Smluvními stranami jsou v těchto Podmínkách na straně poskytovatele firma TradeCenter (Poskytovatel) a na straně uživatele služeb Uživatel.
 • Obsahem stránek (dále jen „Obsah“) se rozumí datové soubory, fotografie, veškeré texty, zvukové záznamy, videa a další materiály obsažené na portálu TradeCenter.

Předmět podmínek

 • Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran při používání Služeb. Právní vztahy těmito Podmínkami výslovně neupraveny se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 • Uživatel souhlasí se zněním těchto Podmínek potvrzení políčka Souhlasím s obchodními podmínkami portálu TradeCenter.cz (Poskytovatele) při registraci firmy.
 • Uživatel výslovně souhlasí s tím, že v rámci inovací Služeb má Poskytovatel právo přestat poskytovat Služby nebo některou z jejích částí Uživateli dle vlastního uvážení a bez povinnosti o tom Uživatele předem informovat.
 • Uživatel má právo kdykoli přestat používat Služby Poskytovatele, aniž by ho o tom musel předem jakýmkoliv způsobem informovat.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv upravit nebo doplnit. Změna Podmínek je účinná vůči Uživateli ihned po jejich zveřejnění na portálu TradeCenter.

Používání služeb

 • Uživatel se zavazuje používat Služby pouze a výhradně k účelům, definovaným v těchto Podmínkách a právních předpisech platných na území České republiky. 
 • Uživatel se zavazuje využívat Služby Poskytovatele serveru TradeCenter pouze prostřednictvím rozhraní poskytnutém Poskytovatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
 • Uživatel se zavazuje nečinit kroky, které by narušovaly nebo poškozovaly Služby.
 • Uživatel není oprávněn Služby za jakýmkoliv účelem rozmnožovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej a podobně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 • Uživatel nese výhradní odpovědnost za zachování tajnosti hesel pro využívání Služeb. 
 • Uživatel nese výhradní odpovědnost za činy konané prostřednictvím uživatelského účtu Uživatele.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo, ale není povinen, předem prohlížet, posuzovat, hodnotit, filtrovat, upravovat, odmítat nebo odstraňovat jakýkoliv Obsah z jakékoli Služby.
 • Za veškerý Obsah vytvořený uživatelem při používání Služeb odpovídá výhradně Uživatel. Poskytovatel nenese za takový Obsah žádnou odpovědnost vůči Uživateli ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.
 • Uživatel není oprávněn využívat firmu TradeCenter, loga, doménová jména ani žádné jiné odlišující prvky bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 • Uživatel prohlašuje, že řádně nabyl veškerá práva k Obsahu, který poskytne, odešle, nebo zobrazí ve Službách nebo jejich prostřednictvím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušování jakýchkoliv práv třetích osob Uživatelem.
 • Veškerá Uživatelská práva (zejména autorské právo) k Obsahu, jenž Uživatel poskytne, odešle, nebo zobrazí ve Službách nebo jejich prostřednictvím, zůstávají Uživateli zachované.

Platební podmínky a ceny

 • Poskytovatel nabízí dvě varianty Služeb, a to Služby pro firmy a Služby pro neziskové organizace, sdružení, města a školy.
 • Při registraci si zákazník vybere jeden z výše uvedených farifů, kdy má možnost si zvolit ze tří časově rozlišných období.  (jeden rok, dva roky nebo tři roky)
 • K registraci Služeb pro neziskové organizace, sdružení, města a školy musí Uživatel splňovat podmínky definované v odstavci 5.
 • Platby za provedenou registraci firmy, neziskových organizací, sdružení, škol i měst se provádí výhradně převodem z účtu Uživatele na účet Poskytovatele, a to nejpozději do data uvedeném v informačním sdělení, které je zasláno po registraci Uživatele. Jiná forma úhrady je povolena pouze po vzájemné dohodě obou Smluvních stran.
 • Ceny uvedené v registračním formuláři jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Ceny poskytovaných služeb:
registrace firmy: 500Kč/1rok, 950Kč/2roky, 1400Kč/3roky
registrace neziskových organizací, sdružení, měst a škol: 200Kč/1rok, 380Kč/2roky, 550Kč/3roky

Ceny nabízených reklamních prostor:
rozměr: 410px šířka x max. 50px výška (šířka je pevně daná, výšku můžete zvolit maximálně do 50px)
cena: 690Kč/ 1 měsíc

rozměr: 94px šířka x max. 600px výška (šířka je pevně daná, výšku můžete zvolit maximálně do 600px)
cena: 1490Kč/ 1 měsíc

rozměr: 941px šířka x max. 60px výška (šířka je pevně daná, výšku můžete zvolit maximálně do 60px)
cena: 990Kč/ 1 měsíc

Podmínky aktivace

 • Poskytovatel služeb na serveru TradeCenter nabízí možnost výběru levnějšího tarifu.
 • Tento tarif je určen výhradně a pouze pro neziskové organizace, občanská sdružení, města a školy.
 • Pokud Poskytovatel zjistí, že nově přidaný Uživatel nespadá do organizací vypsaných v bodě 2, má právo požadovat úhradu doplatku rozdílu v ceně oproti zápisu pro firmu. Pokud tak Uživatel neučiní, Poskytovatel má právo jeho záznam nezařadit do katalogu firem na serveru TradeCenter.
 • Uživatel, pokud nemá zájem za nově vzniklých podmínek se serverem Poskytovatele spolupracovat, má právo na vrácení již uhrazeného poplatku, ten však bude snížen o náklady, které vznikly s nakládáním těchto prostředků Provozovateli. Především pak poplatky za bankovní převody a další vzniklé náklady.

Ochrana osobních údajů

 • Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) je Poskytovatel správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
 • Uživatel dává souhlas Poskytovateli ke zpracování osobních údajů při registraci firmy na server TradeCenter potvrzením pole Souhlasím s obchodními podmínkami portálu TradeCenter.cz. A to pro účely oprávněného zveřejňování ve všech dokumentech a produktech nabízených Poskytovatelem, zejména pak pro účely zasílání nabídek portálu a služeb Poskytovatele, a to jakoukoliv formou.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení formou elektronické komunikace i dalšími komunikačními prostředky na kontakty předané Poskytovateli dle zákona č. 480/2004 Sb., a to jak Provozovatelem portálu TradeCenter, tak třetími stranami.
 • Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje poskytnuté za účelem používání Služeb portálu TradeCenter budou vždy správné a aktuální.

Podmínky nabývají platnost dne 1.3.2011

 
 
  

Novinky TradeCenter

registrace ZDARMA

27.09.2013  Zaregistrujte nyní svou firmu na rok ZDARMA!

Zobrazit vše ›